loading

من همه چیز را زیبا می بینم ، بنابراین شما هم می توانید زیبا ببینید.

عکاسی علم ، هنر ، کاربرد و عمل ایجاد تصاویر با دوام بوسیله ضبط نور یا تابش الکترومغناطیسی است ، یا به صورت الکترونیکی با استفاده از سنسور تصویر ، یا به صورت شیمیایی با استفاده از ماده ای حساس به نور مانند فیلم عکاسی.